جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 350,203 58.61 924,974 66.65 872,392 66.23 918,808 67.3
اوراق مشارکت 75,408 12.62 36,459 2.63 11,557 0.88 10,075 0.74
سپرده بانکی 201,499 33.72 396,782 28.59 403,868 30.66 406,798 29.8
وجه نقد 182 0.03 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -29,800 -4.99 29,609 2.13 29,400 2.23 29,494 2.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 350,203 58.61 924,974 66.65 872,392 66.23 918,808 67.3