بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 325,489 57.8 959,920 66.93 990,033 67.28 959,885 66.61
اوراق مشارکت 77,963 13.84 64,181 4.48 61,976 4.21 57,627 4
سپرده بانکی 192,259 34.14 382,932 26.7 390,609 26.54 393,168 27.28
وجه نقد 188 0.03 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -32,768 -5.82 27,065 1.89 28,877 1.96 30,340 2.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 325,489 57.8 959,920 66.93 990,033 67.28 959,885 66.61