جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 466,653 64.18 1,905,351 83.28 2,482,020 88.65 2,651,715 89.97
اوراق مشارکت 69,286 9.53 4,086 0.18 1,189 0.04 0 0
سپرده بانکی 214,736 29.53 338,411 14.79 278,242 9.94 267,534 9.08
وجه نقد 171 0.02 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 227 0.03 1,900 0.08 0 0 0 0
سایر دارایی ها -23,942 -3.29 38,001 1.66 38,176 1.36 28,036 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 449,329 61.79 1,565,958 68.45 2,482,020 88.65 2,651,715 89.97