بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 274,985 55.68 760,255 66.33 853,720 63.32 891,756 64.54
اوراق مشارکت 79,117 16.02 38,169 3.33 96,923 7.19 96,947 7.02
سپرده بانکی 177,083 35.86 315,491 27.52 368,059 27.3 369,714 26.76
وجه نقد 199 0.04 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -37,528 -7.6 32,259 2.81 29,476 2.19 23,337 1.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 274,985 55.68 760,255 66.33 853,720 63.32 891,756 64.54