بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 248,668 54.43 606,158 65.64 707,044 69.11 721,161 69.78
اوراق مشارکت 79,754 17.46 3,472 0.38 714 0.07 0 0
سپرده بانکی 169,447 37.09 288,876 31.28 290,240 28.37 287,739 27.84
وجه نقد 207 0.05 54 0.01 50 0 50 0
سایر دارایی ها -41,190 -9.02 24,909 2.7 25,007 2.44 24,549 2.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 248,668 54.43 606,158 65.64 707,044 69.11 721,161 69.78