بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان

مدیر ثبت صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان به همراه توضیحات