بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان 1398/03/18
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/01/26 - ساعت11 1398/01/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/01/26 - ساعت10 1398/01/28
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/01/26 - ساعت 11 1398/01/26
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/01/26 - ساعت 10 1398/01/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/01/26 1398/01/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/01/26 1398/01/21
آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان 1398/01/19
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/10/25 1397/11/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/10/25 1397/10/26
آگهی دعوت به مجمع سالیانه 1397/06/31 1397/10/16
صورتجلسه مجمع سالیانه 1396/6/31 1396/11/04
صورتجلسه مجمع سالیانه 1396/10/26
آگهی دعوت به مجمع سالیانه 1396/06/31 1396/08/29
صورتجلسه مجمع سالیانه 1396/03/30
نامه صورتجلسه تایید صورتهای مالی 1396/03/30
آگهی مجمع صندوق سالانه 1395/11/12
مجمع موسسین 1395/09/28