صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتقوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/02
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 98/09/30 1398/11/01
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/29
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/09/18
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.08.30 1398/09/02
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 98/06/31 ( حسابرسی شده ) 1398/08/20
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) 1398/08/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.07.30 1398/08/08
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 98/06/31 1398/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.06.31 1398/07/06
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.05.31 1398/06/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.04.31 1398/05/01
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 98/03/31 1398/04/30
صورتهای مالی دوره نه ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورتهای مالی دوره نه ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/12/29 (حسابرسی شده) 1398/04/18
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق 1398.03.31 1398/04/04
پرتفوی ماهانه صندوق 1398.02.31 1398/03/05
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1398/02/30
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/02/07
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1397/12/29 1398/02/06
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 13980131 1398/02/06
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.12.29 1398/01/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1397/12/14
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.11.30 1397/12/04
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1396.09.30 1397/11/14
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.10.30 1397/11/08
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/11/07
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 ( حسابرسی شده) 1397/10/16
صورت های مالی حسابرسی شده 29 اسفند 1396 1397/10/09
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.09.30 1397/10/04
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.08.30 1397/09/13
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 1397.07.30 1397/08/13
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به سال مالی 1397/06/31 1397/07/30
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 ( حسابرسی نشده ) 1397/07/30
گزارش عمبکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1397/03/31 1397/07/23
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1397/06/31 1397/07/21
پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1397/05/31 1397/06/25
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تیر ماه 1397 1397/05/10
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به خرداد ماه 1397 1397/04/10
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه 1397 1397/03/09
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به فروردین 1397 1397/02/10
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 13961229 (حسابرسی نشده ) 1397/02/09
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره مالی 6 ماهه منتهی به 13961229 1397/02/09
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به بهمن 1396 1397/01/18
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به اسفند 1396 1397/01/06
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1396 1396/11/28
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1396/0930 حسابرسی نشده 1396/10/26
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 3 مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/26
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده 1396/08/29
گزارش عملکرد مدیر صندوق سال مالی منتهی به 1396/06/31 1396/08/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 حسابرسی نشده 1396/07/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/04
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/04
صورتهای مالی حسابرسی شده 30 اسفند 1395 1396/04/04
گزارش عملکرد منتهی به 30/12/1395 1396/01/23
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30/12/1395 1396/01/23
صورت مالی منتهی به 30 آذر 1395 1395/11/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده 31/06/1395 1395/11/10
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1395 1395/11/03
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1395 1395/11/03
گزارش عملکرد 30/09/1395 1395/10/29